Advokátska kancelária sa zameriava najmä na oblasť rodinného, občianskeho a obchodného práva. Súčasne klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a právne služby v oblasti  práva k nehnuteľnostiam a správy/vymáhania pohľadávok.

Klientom poskytujeme aj vybrané služby týkajúce sa pracovného, správneho,  konkurzného a trestného práva.

V špecifikovaných oblastiach poskytujeme služby právneho zastúpenia v konaniach pred súdmi Slovenskej republiky vo všetkých stupňoch, ako aj v rozhodcovských konaniach.

Pri výkone advokácie poskytujeme právne služby a právne poradenstvo fyzickým aj právnickým osobám na celom území Slovenskej republiky. Vďaka jazykovej zdatnosti (najmä anglický a nemecký jazyk) dokážeme pružne reagovať aj na potreby zahraničných klientov.